PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare

Statut

Actualizat al organizatiei patronale
"PATRONATUL ROMÂN AL INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR ALIMENTARE"

Art. 2 - Denumirea organizației este:
"PATRONATUL ROMÂN AL INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR ALIMENTARE", conform Certificatului de Înscriere a Organizației Patronale nr. 5/04.11.2011 ținută în Registrul special de evidență a organizațiilor patronale la Grefa Judecătoriei sector 3 București precum și a Incheiereii nr. 283/07.10.2011 pronunțată de Judecătoria sector 3 București în dosar 27.532/301/2011, ce are la bază Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților din data de 14.06.2011 autentificate sub nr. 1151/14.06.2011 de BNP Ad Solemnitatem, și a Actului Adițional nr. 2/30.09.2011 atestat de Av. Apetroaie Horațiu Tudor sub nr. 26/30.09.2011.

Organizația este persoană juridică de drept privat.

Art. 3 - Sediul Organizației Patronale este situat în București, Calea Moșilor nr. 88, scara F, ap. 82.

Sediul Organizației Patronale poate fi schimbat în orice alt loc din țară pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea dispozițiilor Legii 62/2011.

Organizația Patronală își poate constitui filiale, pe baza hotărârii autentificată a adunării generale a Organizației, cu respectarea dispozițiilor Titlului III din Legea 62/2011.

Art. 4 - Scopul Organizației Patronale constă în promovarea și educarea atât a personalului medical calificat, cât și a populației în general, despre importanța și aspectele benefice ale produselor dietetice și suplimentelor nutritive în medicina preventivă.

În vederea realizării acestui scop Organizația își propune următoarele obiective:

Obiectivele Organizației se pot completa, modifica pe bază hotărârii adunării generale a membrilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

În vederea realizării scopului și obiectivelor propuse, Organizația Patronală va colabora cu Ministerul Sănătății, Consiliile de profil din Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvic. Academia de Științe Medicale, Ministerul Industriilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației Naționale, cu secțiile de specialitate din componența ANN, IIF, Asociația de Standardizare, Institutul de Sănătate Publică, etc.

Art. 5 - Durata de funcționare a organizației patronale este nedeterminată.

Organizația Patronală a dobândit personalitate juridică conform Certificatului de Înscriere a Organizației Patronale nr. 5/04.11.2011 ținută în Registrul special de evidența a organizațiilor patronale la Grefa Judecătoriei sector 3 București precum și a Incheiereii nr. 283/07.10.2011 pronunțată de Judecătoria sector 3 București în dosar 27.532/301/2011

Art. 6 - Patrimoniul inițial al Organizației este în suma de 5.000.000 lei, numerară și este alcătuit din aportul egal și irevocabil al membrilor fondatori.

Patrimonul poate fi îmbunătățit prin următoarele surse:

Organizația poate desfășura orice alte activități economice directe, acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură strânsă cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 7 - MEMBRII Organizației:

7.1 - Calitatea de membru al Organizației Patronale poate fi dobândită de orice persoană juridică, română sau străină, legal înființată, care desfășoară activități specifice scopului obiectivelor Organizației, care sprijină material activitățile Organizației și care își declară adeziunea la prevederile Actului Constituiv și Statutului Organizației. În acest sens va depune și înregistra la Secretarul General al organizației o cerere de aderare în care se va menționa expres că dorește să devină membru al organizației patronale și o acceptare necondiționată prevederilor Actului Constituiv și Statutului, semnată de reprezentantul legal al entității respective.

Nicio discriminare, pe niciun criteriu, nu se poate face între membrii Organizației.

7.2 - Membrii oraganizatiei patronale pierd calitatea de membru prin:

Art. 8 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ORGANIZAȚIEI

8.1 - Membrii Organizației Patronale au următoarele drepturi:

8.2 - Membrii Organizației au următoarele obligații:

Art. 9 - Organele Organizației Patronale sunt:

9.1 - Adunarea Genarala a Organizației Patronale este organul de conducere, fiind alcătuit din totalitatea membrilor săi.

Atribuțiile Adunării Generale a Organizației Patronale sunt următoarele:

Adunarea generală a Organizației Patronale se întrunește cel puțin o dată pe an în sesiune ordinară, în termenul prevăzut de dispozițiile legale, pentru aprobarea bilanțului contabil pe anul precedent și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, și în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie să hotărască cu privire la luarea unei măsuri ce intră în sfera atribuțiilor sale. Convocarea adunării generale se face de Președinte la solicitarea Consiliului Director, la solicitarea a 1/2 din numărul total al membrilor asociației și/sau la solicitarea Comisiei de cenzori

Adunarea genarala ordinară este statuar întrunită în prezența a jumătate plus unul din numărul membrilor săi și hotărăște cu votul majorității simple a celor prezenți. Atribuțiile de la lit. a)-e) sunt de competența adunării generale.

Adunarea generală extraordinară este statuar întrunită în prezența a 1/2 din membrii săi și hotărăște cu votul majorității absolute a celor prezenți. Atribuțiile de la lit. f)-l) sunt de competența adunării generale extraordinare.

Hotărârile luate de adunarea generală cu respectarea prevederilor din Statut sunt obligatorii chiar și pentru asociații ce nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.

Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție de către oricare din membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva ei și au cerut să se mentioneze poziția lor în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Convocarea la adunarea generală va trebui să cuprindă ziua, ora și locul unde urmează a se ține adunarea, precum și ordinea de zi. Convocarea se face în scris și prin publicarea anunțului într-un ziar de mare circulație, cu minim 15 zile înainte de data desfășurării adunării. În înștiințarea pentru prima adunare generela se va putea fixa ziua, ora și locul pentru cea de-a două adunare generală dacă la prima adunare generela nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acesteia.

Membrii Organizației își pot exprima votul prin corespondență sau printr-un împuternicit cu procură specială.

Un membrul al organizației care, într-o anumită problemă supusă aprobării adunării generale are un interes personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

Adunarea generală a Organizației Patronale este prezidată de Președintele Consiliului Director, care este de altfel și Președintele Organizației Patronale PATRONATUL ROMÂN AL INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR ALIMENTARE.

Adunarea generală a Organizației patronale se desfășoară prin prezența fizică a reprezentanților membrilor P.R.I.S.A. la locul desfășurării ședinței conform convocatorului, cu excepția cazului în care convocatorul menționează expres că ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință) cu respectarea prevederilor de îndeplinire a cvorumului și a exercitării votului de către aceștia.

9.2 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și este format din 3 membri, aleși pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pe noi perioade, de adunarea generală a membrilor oragnizatiei patronale, prin vot secret, dintre reprezentanții legali ai membrilor Organizației sau chiar din persoane din afara Organizației și se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

Consiuliul Director alege dintre membrii săi Președintele.

Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

Președintele ales de Consiliul Director reprezintă și angajează oraganizatia patronală, în raporturile cu terții, persoane fizice și/sau juridice. Președintele angajează și desface contractele de muncă ale angajaților organizației.

În lipsa sa, Președintele poate delega un alt memebru al Consiliului Director, să îndeplinească integral sau o parte din atribuțiile sale.

Consiliul Director își poate elibera un regulament intern de funcționare.

Nu poate fi membru al Consiuliului Director, iar dacă era numit, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă organizația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții.

La ședințele Consiliului Director este necesară prezența tuturor membrilor, hotărârile sunt valabile luate cu majoritate simplă.

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, dintre asociați sau chiar din afara asociației. Acestea vor exercita atribuțiile prevăzute la lit. b) și e) de la art.9 pct.9.2 din statut.

9.3 Secretarul General:

În exercitarea atribuțiilor, Consiliul Director este ajutat de un Secretar General

Secretarul General are următoarele atribuții:

Registrul de procese verbale ale întrunirilor Consiliului Director;

Registrul de procese verbale ale întrunirilor A.G.0./E. a Organizației Patronale;

Registrul intrări/ieșiri documente;

Registrul bunurilor Patronatului în care sunt descrise în amănunt bunurile mobile și imobile ale Organizației Patronale;

Art. 10 a) Contabilitatea Organizației Patronale "Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare" se va ține de către o societate specializată de contabilitate, angajată cu aprobarea Consiliului Director.

10 b) - Controlul financiar intern al Patronatului este asigurat de o comisie de cenzori formată din trei persoane pe o durată de trei ani, aleși prin vot secret de AGA. La expirarea mandatului, cenzorul(îi) poate (pot) fi reales pe o nouă perioadă de trei ani.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

În cazul alegerii unei Comisii de cenzori, aceasta își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Art. 11 - Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului Organizației se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a Organizației, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 59 pct 7 din Legea 62/2011..

Art. 12 - Dizolvarea și lichidarea Organizației Patronale.

12.1 - Organizația Patronală se dizolvă:

a). de drept:

b). prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

c). prin hotărârea adunării generale;

12.2 - În cazul dizolvării Patronatului, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii luate de adunarea agenerala a Patronatului sau vor fi atribuite de instanța competență, după caz.

12.3 - În cazurile de dizolvare prevăzute la pct. 12.1 li.a)-b) de mai sus lichidatorii sunt numiți prin însăși hotărârea judecătorească, iar în cazul dizolvării asociației la pct. 12.1 lit.c) din statut, lichidatorii sunt numiți de adunarea generală.

O dată cu numirea lichidatorilor, în toate cazurile, mandatul consiliului director încetează.

Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare al organizației patronale, pe care, împreună cu registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare sunt obligați ca în termen de doua luni de la data terminării lichidării să le depună la Registrul special de evidență a organizațiilor patronale al judecătoriei în a cărei circunscriptie teritorială își are sediul Organizația.

Lichidatorii își desfășoară activitatea conform dispozițiilor prevăzute în Legii 62/2011 la art. 69-70, inclusiv.

Art. 13 - Litigiile asociației cu persoane fizice și/sau juridice sunt de competenta instanțelor de judecată. Mai înainte de a se adresa instanței de judecată, părțile vor încerca soluționarea diferendumului pe cale amiabilă.

Art. 14 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile din Legii 62/2011, cu privire la Organizațiile patronale.